Čvn 24

Hledání ztraceného trezoru

V úterý 23. června se žáci 7. třídy, kteří se poctivě účastnili online výuky, vypravili hledat ztracený trezor profesora Youngmana. Orientovali se podle mapy Košťan, jejich úkolem bylo vždy splnit úkol, získat souřadnice a vydat se na dané místo, kde je čekal další úkol a tak stále dokola, dokud nedorazili až tam, kde byl trezor zakopán. Žáci si počínali dobře, špatný směr nabrali jen jednou a výpravu úspěšně zakončili na školní zahradě, kde pátrali po sejfu, zatímco na ně vodou z hadice útočil nepřátelský špion. Nakonec trezor našli, přes menší komplikace se ho podařilo i otevřít a všichni tak získali zaslouženou odměnu – odznaky s nápisem „Zvládli jsme to!“.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4142

Čvn 23

Rozloučení našich deváťáků

 

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4138

Čvn 23

Piknik

V pondělí 22. 6. 2020 jsme se žáky osmých ročníků úspěšně zakončili naši „karanténní“ hru Dva roky prázdnin.

Ve druhém pololetí jsme se všichni ocitli doslova jako trosečníci na svých vlastních ostrovech. Pro všechny to byla nová situace, nikdo nevěděl, jak bude vzdělávání na dálku fungovat. Společně jsme se tedy vydali na virtuální cestu trosečníků, kterým jde o přežití. Žáci po celou dobu získávali body za práci v českém jazyce. Soutěžili nejen jako jednotlivci, ale také v týmech. Na dálku plnili třeba i skupinové práce.

Na závěrečném pikniku jsme pak ocenili přeživší týmy a ty nejlepší jednotlivce, chvíli jsme poseděli a popřáli si krásné, tentokrát už regulérní, prázdniny.

autor: Mgr N.Michálková

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4135

Čvn 11

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Vážení rodiče,

v souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., – Školský zákon, v platném znění vyhlašuji na dny

29. 6. 2020 –   30. 6. 2020 dva dny ředitelského volna pro žáky školy. Vysvědčení dostanou žáci v pátek 26. 6. 2020.

Mgr. Milan Sanitrik

ředitel školy

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4132

Čvn 05

Třídní schůzka

Vážení rodiče,

v pátek 26. 6. 2020 se od 15 hodin

uskuteční třídní schůzka pro rodiče našich budoucích prvňáčků.

Seznámíte se s třídními učitelkami, které budou od září pracovat s vašimi dětmi.

Řekneme si všechny potřebné informace, které byste jako rodiče “prvňáčka” měli znát.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4128

Čvn 05

Neuskutečněná škola v přírodě

Vážení rodiče žáků, kteří měli odcestovat 30.5.2020 do školy v přírodě,

zašlete číslo účtu třídnímu učiteli. Všem vám bude vrácena celá částka za neuskutečněnou školu v přírodě .

S pozdravem

Milan Sanitrik

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4124

Kvě 26

RODIČŮM ŽÁKŮ II. STUPNĚ

Vážení rodiče,

 

včera rozhodla vláda ČR, že od 8. června se můžou vrátit do školy žáci druhého stupně ZŠ, pokud to dovolí prostorové, materiální  a lidské zdroje. V současné době bohužel již nemáme lidské zdroje, které by zajistily zvýšené hygienické požadavky na pobyt žáků ve škole. Myslím si, že pokud se budou žáci chtít vidět se svými třídními učiteli, můžou tak učinit i v přírodě, které je v okolí školy dostatek. Jednalo by se o možnost „třídnické hodiny v přírodě“. Jednotliví třídní učitelé druhého stupně budou kontaktovat své žáky, zjistí zájem a je v jejich kompetenci svolat si své žáky v určitý den a hodinu. Účast žáků bude vždy dobrovolná, jak explicitně vychází z nařízení vlády ČR.

 

                                                                                                                              Mgr. Milan Sanitrik

                                                                                                                                   ředitel školy

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4121

Kvě 18

95. výročí otevření školy 13. 6. 2020

Vážení,

je mi velice líto, že Vám musím oznámit tuto nemilou zprávu. Vzhledem k situaci v celé ČR jsme se rozhodli, že letošní oslavy 95. výročí otevření naší školy se konat nebudou. Není to ani možné.

Děkuji za pochopení. Mgr. Milan Sanitrik, ředitel školy.

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4118

Kvě 13

VÝSLEDKY ZÁPISU DO I. TŘÍDY ZŠ

Vážení rodiče,

všichni žáci, jejichž zákonní zástupci  podali přihlášku k základnímu vzdělávání na naši školu, byli PŘIJATI. 

 

 

                                      VÝSLEDKY ZÁPISU ŽÁKŮ DO PRVNÍ TŘÍDY

                                        Termín zápisu  1. 4. 2020 až 30. 4. 2020

 

Č.j. SŘ – 03/2020 – Sa

V Košťanech dne 13. 5. 2020

Číst zbytek položky »

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4113

Kvě 07

Informace pro rodiče všech žáků, kteří nastoupí do školy 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

důkladně si prostudujte následující materiál.

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Úvod

— Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů a 9. ročníků ve škole.

— V případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a povinností, je důležité vedle komunikace s nezletilým žákem komunikovat také s jeho zákonným zástupcem.

— Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

 

Každý žák před vstupem do školy odevzdá třídnímu učiteli

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ. Ke stažení ZDE: Čestné prohlášení

 

— Pohyb žáků v základní škole se řídí těmito principy:

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).1, 2

— Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

 

Škola při zahájení pobytu ve škole na tuto skutečnost žáky upozorní.

1

Příchod ke škole a pohyb před školou

Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola podle těchto principů:

— Minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou.

— Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).

— Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.2

— Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny a vyzvedává je.

— Pokud je to nutné, rozvrhnout časy příchodu žáků tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně méně lidí (např. nástup jednotlivých ročníků nebo tříd v časovém odstupu).

— Pokud není možné organizovat shromáždění do skupin před budovou školy, je nezbytné zajistit průběžný příchod žáků a jejich plynulý přesun do tříd.

— Škola stanoví zároveň přiměřená pravidla odpovídající režimu odchodu žáků ze školy tak, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osob před budovou školy.

 

Vstup do budovy školy nebo školského zařízení

— Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Pedagogové odvedou žáky do tří, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami

— Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.3

— Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

— Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

— Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

 

V budově školy

— Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.

— Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).

— Ve společných a venkovních prostorách se mohou v lichých/sudých přestávkách střídat například třídy lichých/sudých ročníků. Pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.3

— Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

— Nádoba na dezinfekci s dávkovačem a jednorázové papírové ubrousky pro bezpečné osušení rukou umístěny před vstupem do školní jídelny (nejsou-li umyvadla), do místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19 a před vstupem na další pracoviště určené pro praktické vyučování, do laboratoří apod.

Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

Ve třídě                                                                                                    

— Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).

— Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.

— Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

— V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.4

— Je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru).

— Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Při sejmutí si každý žák ukládá roušku so sáčku.

— V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

— Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

 

Při podezření na možné příznaky COVID 19

 

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

— Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.

— Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

 

Doporučení ředitele školy

Doporučuji, aby každé dítě mělo svou vlastní kapesní dezinfekci (není podmínkou).

 

Ranní družina se neposkytuje. Odpolední družina končí v 16.00 hodin. Dítě si můžete z odpolední družiny vyzvednout kdykoliv mezi 12. 00 – 16.00. Obědy se budou pro zájemce vařit a podávat ve školní jídelně. Bude však nutné počítat s velkou časovou rezervou, protože obědy se budou vydávat pro každou skupinu zvlášť. Při 8 skupinách po 20 minutách a 5 minutách na desinfekci, vyvětrání jídelny, může doba vydávání obědů trvat přibližně 3 hodiny. To znamená od 11.00 do 14.00.

 

Mgr. Milan Sanitrik

ředitel školy

 

 

 

Permanent link to this article: http://www.zskostany.cz/?p=4108

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky