↑ Zpět na Pomoc při potížích

Print this Stránka

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

TERMÍNY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ :  PRO 9. TŘÍDY            1. termín: PÁTEK      12. 4. 2024

                                                                                             2. termín: PONDĚLÍ           15. 4. 2024

VÍCELETÁ GYMNÁZIA:  PRO 5. TŘÍDY                            1. termín: ÚTERÝ        16. 4. 2024

                                                                                             2. termín: STŘEDA           17. 4. 2024

                         NÁHRADNÍ TERMÍNY:                          PONDĚLÍ 29.4. 2024     a       ÚTERÝ 30.4. 2024

Všechny informace ohledně jednotných přijímacích zkoušek najdete na tomto odkazu: ZDE

Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol dle preferencí musí být na obou přihláškách stejné! Obě přihlášky musí být podepsány oprávněným zástupcem. Pokud se pro některou ze škol uvádí specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku. Pravidla pro podpisy oprávněných osob a institucí (základní škola, školské poradenské zařízení) platí stejně jako doposud.

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Celkový počet bodů: 50

Čistý čas na vykonání testu: 60 minut

Povolené pomůcky: Modře či černě píšící propisovací tužka

Zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání

Žák 9. ročníku ZŠ, který skládá v rámci přijímacího řízení do oborů vzdělání zakončených maturitní zkouškou test z českého jazyka a literatury, prokáže osvojení následujících vědomostí a dovedností:

1. ovládá lexikální, morfologický a syntaktický pravopis;

2. pochopí význam pojmenování, nahradí slova přejatá českými ekvivalenty, rozliší původní i přenesený význam slova, rozliší slova významově nadřazená, podřazená, přiřadí k vybraným slovům synonyma a antonyma, rozezná homonyma, orientuje se ve vrstvách národního jazyka (rozliší spisovné a nespisovné jazykové prostředky), určí způsob, kterým bylo slovo vytvořeno (odvozování, skládání, zkracování), orientuje se ve stavbě slova (kořen, předpona,
přípona, koncovka);

3. rozliší větu jednoduchou a souvětí, rozliší souvětí souřadné a podřadné, určí základní i rozvíjející větné členy, rozliší věty podle členitosti, určí významové poměry mezi souřadně spojenými větami/větnými členy, identifikuje nedostatky ve výstavbě větných celků, popř. chybný větný celek opraví;

4. určí slovní druhy včetně neohebných slovních druhů, určí mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves (včetně slovesného rodu a vidu), nalezne v daném kontextu chybný tvar slova, popř. ho opraví;

5. rozezná hlavní myšlenku textu, rozliší fakta od názorů a hodnocení, rozezná v textu prvky manipulace a nadsázky, porovná informace z různých textů, rozliší podstatné informace od nepodstatných, prokáže porozumění textu včetně nepísmenných typů textu (tabulka,graf aj.);

6. uspořádá text podle textové návaznosti, odhadne pokračování textu nebo doplní jeho předcházející část, rozliší základní slohové postupy, rozezná znaky stylu odborného, publicistického, uměleckého a prostěsdělovacího, orientuje se v základních slohových útvarech (žádost, osobní dopis, úřední dopis, zpráva, oznámení, objednávka, strukturovaný životopis, pozvánka, článek, vypravování, líčení, popis, úvaha, výklad, charakteristika),
respektuje charakter komunikační situace (najde slovo nevhodně užité vzhledem k dané komunikační situaci a nahradí je vhodnějším; posoudí, který text je vzhledem k dané komunikační situaci vhodnější);

7. používá elementární literární pojmy při rozboru literárních textů (téma, kompozice, próza, poezie, vypravěč, postava, rým, rytmus, verš, metafora, metonymie, personifikace, kontrast, přirovnání), rozezná obrazná a neobrazná pojmenování, rozliší literaturu uměleckou a věcnou, orientuje se v literárních druzích (lyrika, epika, drama) a základních literárních žánrech, prokáže základní přehled o vývoji české a světové literatury.
MATEMATIKA

Celkový počet bodů: 50

Čistý čas na vykonání testu: 70 minut

Povolené pomůcky: Rýsovací potřeby a modře či černě píšící propisovací tužka. Užívání kalkulátoru a tabulek není povoleno.

Uchazeč zvládnutím testu prokazuje:

1. ovládání početních úkonů a elementárních vztahů;
2. porozumění matematickým pojmům;
3. užívání proměnné;
4. dovednost pracovat s geometrickými objekty v rovině i prostoru;
5. orientaci ve strukturovaných numerických informacích.

Permanent link to this article: https://www.zskostany.cz/?page_id=2330